Technologie


UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE VYVINUTA V ČESKÉ REPUBLICE – TRVALÁ OPRAVA VÝTLUKŮ MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ

Výtluky na silnicích jsou velkým problémem, který trápí nejen řidiče, ale i starosty obcí. Špatný stav vozovek má vliv nejen na opotřebí automobilů, ale hlavně na bezpečnost silničního provozu.

Společnost FUTTEC a.s. ve spolupráci s AV ČR vyvinula novou technologii na způsob ohřevu asfaltových materiálů a povrchů, kterou si v roce 2013 nechala patentovat. Jedná se o systém ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie. Na jaře roku 2018 byla podána další přihláška vynálezu i užitného vzoru na Úřad průmyslového vlastnictví zahrnující veškeré nově vyvinuté skutečnosti.

V rámci celkového srovnání stávajících (i alternativních) pracovních postupů a prostředků dostupných na trhu neexistuje technologie, která by byla schopná docílit obdobných výsledků.

Unikátní patentovaná technologie zajišťuje hloubkový ohřev asfaltové vrstvy opravovaného místa na technologickou teplotu bez degradace asfaltové směsi, což umožňuje docílení vysoké pevnosti a životnosti opraveného místa.

Pro přesné určení místa technologického ohřevu je okraj výtluku jednoduše pokryt kapalným penetračním činidlem.

Kapalné činidlo má vysokou schopnost absorbovat mikrovlnnou energii a přeměnit ji na teplo.

To zajistí dostatečnou koncentraci energie na určené místo v okolí výtluku a optimální prohřátí materiálu v celém průřezu obrusné vrstvy až do hloubky 10 cm.

Způsob opravy mikrovlnným ohřevem je energeticky šetrný s rovnoměrným průnikem asfaltovou vrstvou bez nežádoucího vypalování a degradace asfaltu a celkově je tak tento způsob opravy výhodnější než jiné způsoby ohřevu asfaltových povrchů a směsí.

Tato metoda je vhodná i pro opravy vlhkých či zmrzlých míst, protože díky účinku mikrovlnného záření dojde k úplnému vysušení opravovaného místa.

Při opravách výtluků asfaltových povrchu je základním předpokladem co nejlépe zacelit původní povrch vozovky, to znamená spojit původní povrch s nově přidaným materiálem. Běžně se k tomuto účelu používají různé asfaltové emulze, které ale nedokáží trvale zajistit ideální spojení obou povrchů.

Ideálního spojení lze docílit pouze rozehřátím původního povrchu na technologickou teplotu, přidáním teplé asfaltové směsi a jejich homogenizace – spojení.

K ohřevu povrchů se v současné době využívají různá řešení pracující většinou na principu infračerveného zářiče. Tyto jsou však pro lokální opravy výtluků zcela nevhodné z důvodu přímého působení tepla a tím způsobeným vypalováním asfaltového pojiva, vč. možnosti vzplanutí jeho povrchu.

Druhý zásadní problém je mělké prohřátí asfaltové vrstvy díky malé tepelné vodivosti asfaltu. Tyto problémy lze řešit použitím mikrovlnné technologie obecně známé z běžného života.

Tyto problémy jsou kompletně eliminovány použitím mikrovlnného ohřevu.

OPRAVA VÝTLUKŮ POMOCÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ

MIKROVLNNÉ ZÁŘENÍ – LZE HO VYUŽÍT I NA OPRAVY VÝTLUKŮ, NE POUZE V DOMÁCNOSTI.

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny, používá se hlavně frekvence 2450 MHz. Jedná se o neionizační nedestruktivní záření o nízké energii, které není při nízkých výkonech pro živé organizmy nebezpečné.

Většinou materiálů (vzduch, sklo, umělé hmoty, nepolární látky apod.) mikrovlny pronikají, jako proniká světlo sklem. V materiálech, které mikrovlny pohlcují, se mikrovlnná energie přeměňuje na teplo. Třetí případ je, když materiál mikrovlny nepohlcuje ani jím neproniká, tj. dochází k odrazu mikrovln, jako je tomu např. u kovových materiálů.

V případě látek, které mikrovlny pohlcují, dojde v elektrickém poli k orientaci molekul podle polarity, která se v případě vysokofrekvenčního elektromagnetického pole mění mnohokrát za sekundu. To vyvolá oscilační vibrace, rotace, tření a srážky molekul (dielektrická ztráta). Toto se projeví jako teplo, tj. dojde k přeměně mikrovlnné energie na tepelnou.

Tento princip se běžně využívá kromě domácího použití i průmyslově k rozmrazování potravin, vysoušení dřeva, knih apod.

Výhody mikrovlnného ohřevu asfaltových materiálů

  • materiál je rozehříván v celém průřezu – mikrovlnné záření probíhá celou obrusnou vrstvou asfaltového povrchu

  • nedochází k degradaci asfaltového pojiva přehříváním materiálu – díky rovnoměrnému ohřevu lze optimálně regulovat teplotu, na kterou je materiál ohříván.

Hlavní rozdíly mezi technologií FUTTEC a tradiční technologií:

  • delší životnost a trvanlivost opraveného povrchu asfaltového povrchu díky homogenizaci opravné směsi a původního povrchu,

  • snížení doby opravy (úspory z hlediska lidských zdrojů a zkrácení dopravních omezení s dopadem na bezpečnost a plynulost dopravy),

  • minimum technických prostředků nezbytných pro opravu (např. není třeba frézovat poškozené místo, odvážet materiál, utěsňovat vzniklé spáry),

  • minimální odpadní materiál – odstraňují se pouze nečistoty (prach, listy nebo voda jsou jednoduše vyfoukány),

  • použití opravného materiálu pouze v objemu poruchy v povrchu – výtluku,

  • není potřeba jakékoliv pojidlo nebo těsnící materiál – spoje jsou dokonale pevné a homogenní,

  • ekologie – zjednodušení technologického procesu a objemu potřebného materiálu a použité energie. Možnost využití recyklovaného asfaltu,

  • celoroční provoz bez omezení vnější teploty.

Podívejte se na další výhody oprav výtluků touto metodou.

POSTUP OPRAVY VÝTLUKŮ MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ

1. Identifikace výtluku

Tato technologie je určena pro rychlé opravy výtluků již při jejich vzniku. Oprava již menších výtluků preventivně zabraňuje jejich dalšímu rozšiřování.Lze opravovat menší výtluky až po rozměry 500 × 700 mm, kde nejsou významně porušeny podkladní vrstvy. Větší poškození lze opravit ve více krocích.

2. Očištění a penetrace

V dalším kroku dochází k odstranění všech uvolněných částí původního povrchu a dalších nečistot ve výtluku tlakovým vzduchem, popř. vysušením.

Penetrace – absorpční roztok má dvě základní funkce: zefektivnění absorpce mikrovlnného záření, čímž zabezpečuje téměř homogenní ohřev na aplikovaných míst roztokem a zkvalitnění povrchu poškozeného místa vozovky tím, že způsobuje polymeraci asfaltové substance. Delší polymery asfaltových složek mají lepší mechanické a fyzikální vlastnosti a delší trvanlivost.

3. Ohřev

Působení mikrovln 7,2 kW soustředěné na penetrované místo. Délka ohřevu je závislá na výchozí teplotě povrchu a jeho vlhkosti. S klesající teplotou a vyšší vlhkostí se doba nezbytná pro ohřev na teplotu přes 110 °C prodlužuje.

4. Přidání asfaltové směsi

Asfaltová směs je předehřáta na teplotu 120–140°C. Směs je přidána a urovnána v mírně vyšší vrstvě. Asfaltová směs se ohřívá souběžně s ohřevem vozovky. Díky ohřevu na místě opravy není systém závislý na provozu obaloven asfaltu a může využívat předpřipravenou teplou asfaltovou směs ve studeném stavu.

Použitím mikrovlnné technologie FUTTEC je zajištěna i úspora asfaltových směsí, kterými je pouze vyplňována chybějící hmota asfaltové vrstvy bez zbytečného frézování a odvozu materiálu. Při hlubších opravách lze také využívat různé druhy směsí na ložní a obrusnou vrstvu. Tímto způsobem je dosaženo maximální kvality opravy poškozené vozovky, výtluku.

5. Hutnění

Teplá asfaltová směs je hutněním zarovnána s okolním povrchem, čímž dojde současně i ke spojení přidaného opravného materiálu a původního povrchu v celém okolí výtluku.

6. Trvalá oprava výtluku

Výsledkem je oprava s homogenně spojenou vrstvou asfaltového povrchu a opravné směsi beze spár.Tuto technologii ocení nejen firmy zabývající se opravou asfaltových vozovek, ale i města a obce, pro které představují výtluky velký problém. Tato technologie je vhodná je pro soukromé majitele komunikací (autodromy, letiště apod.) pro které je otázka bezpečnosti klíčová.

Spolupracujeme s významnými kapacitami:

Tato technologie byla vyvinuta v České republice ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Navíc v široké mezinárodní konkurenci a jako jedna z několika mála společností z České republiky jsme se stali úspěšným žadatelem v rámci dotačního titulu EU HORIZON 2020 SME Instrument ve fázi 1. Prostřednictvím tohoto grantového nástroje je MSP poskytována systematická podpora při vývoji inovativních výrobků a služeb.

V současné době nabízíme následující produkty. Kromě prodeje poskytujeme zákazníkům běžný, záruční i pozáruční servis.